Deze Algemene Voorwaarden kun je ook downloaden als PDF bestand.

 

Artikel 1: Partijen en begrippen:

1.1     Klant: De persoon of personen waarmee Gaby Coacht of Gaby Danst een overeenkomst is aangegaan.

1.2     Opdrachtnemer: Gaby Coacht of Gaby Danst. Beide bedrijfsnamen zijn van Gaby Lievaart en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65681924. De opdrachtnemer is gevestigd in Colmschate en biedt diensten in de vorm van Coaching en/ of Zumba.

1.3     Partijen: De klant en Gaby Coacht/ Gaby Danst samen.

1.4     Derden: Gaby Coacht/ Gaby Danst kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden:

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en werkzaamheden die overeengekomen zijn met opdrachtnemer.

2.2     Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door opdrachtnemer voor uitvoering van de opdracht derden betrokken worden.

2.3     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de websites van opdrachtnemer.

2.4     Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vervallen dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel van toepassing. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

Artikel 3: Overeenkomst:

3.1     Er is sprake van een overeenkomst als je je hebt aangemeld voor een coachingstraject, een workshop of een blok Zumbalessen. Dit kan mondeling, telefonisch, via email of via het contactformulier van de websites zijn.

3.2     De duur van de overeenkomst staat bij het desbetreffende traject vermeld.

 

Artikel 4: Prijzen:

4.1     Alle prijzen die opdrachtnemer hanteert, zijn exclusief BTW en eventuele overige kosten, met uitzondering van de reguliere Zumbalessen; de prijzen van de blokken Zumbalessen zijn inclusief BTW.

4.2     Opdrachtnemer behoudt het recht ten allen tijde de prijzen aan te passen. De klant zal hier altijd vooraf van op de hoogte worden gebracht.

 

Artikel 5: Niet nakomen van afspraken:

5.1     Van de klant wordt verwacht dat hij/ zij de afspraak voor een coachingssessie of workshop minimaal 24 uur van tevoren afzegt met geldige reden. In dit geval kan de afspraak verzet worden. Afspraken die later worden afgezegd, zullen vervallen.

5.2     Zumbalessen die worden afgezegd, kunnen alleen in diezelfde week worden ingehaald. Daarna vervalt dit recht.

5.3     In het geval dat de opdrachtnemer haar afspraak niet na kan komen, zal zij dit waar mogelijk minimaal 24 uur van tevoren doorgeven. De opdrachtgever regelt dan vervanging door een derde of laat de afspraak vervallen. Deze zal dan op een ander moment opnieuw worden ingepland zonder extra kosten voor de klant.

 

Artikel 6: Facturering en betalingsvoorwaarden:

6.1     De kosten voor geleverde diensten van opdrachtnemer worden door middel van een digitale factuur aan de klant in rekening gebracht.

6.2     Betaling door de klant dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als de klant in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is opdrachtnemer gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

6.3     Mocht de betaling niet tijdig worden voldaan, zullen er extra administratiekosten gerekend worden.

 

Artikel 7: Tussentijdse beëindiging van de opdracht:

7.1     Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, Als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.

7.2     Als door de klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan om andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft de opdrachtnemer toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken (extra) kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

7.3     Opdrachtnemer mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van opdrachtnemer verwacht kan worden. Opdrachtnemer behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid:

8.1     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan de klant is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens  geleverde dienstverlening van Gaby Coacht/ Gaby Danst.

8.2     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde dienstverlening. Op Gaby Coacht/ Gaby Danst rust slechts een inspanningsverplichting.

 

Artikel 9: Auteursrecht:

9.1     Op alle ontwikkelde documenten door opdrachtnemer rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal van Gaby Coacht/ Gaby Danst.

9.2         Alles wat door Gaby Coacht/ Gaby Danst is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van Gaby Coacht/ Gaby Danst. Dat geldt ook voor de uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Gaby Coacht/ Gaby Danst.

 

Artikel 10: Geheimhouding:

10.1   Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar klant is bekend geworden. Gaby Coacht/ Gaby Danst houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar klant uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de klant zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.